door August de Hoogh

| advocaat bij NN Advocaten

Het expertiserapport dat de schadebehandelaar 
niet heeft – (g)een goede praktijk? 

Opinie

Het niet beschikken over het expertiserapport kan dus tot gevolg hebben dat de schadebehandelaar onbedoeld niet langer een volledig gelijkwaardige gesprekspartner vormt van de (belangenbehartiger van de) benadeelde. [...] Maar daarnaast bestaat ook de kans dat de schadebehandelaar
een bepaald juridisch standpunt mist of juist niet (goed) onderbouwd krijgt, simpelweg omdat hij
het expertiserapport
niet heeft. 

Want zolang er geen expliciete instemming van de benadeelde is,
zijn medisch adviseurs
nu eenmaal (terecht)
zeer bevreesd voor
het mogelijk schenden
van hun medisch beroepsgeheim,
met alle mogelijke (tuchtrechtelijke) consequenties van dien.

Opinie

Voetnoten

 1. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar een eerder artikel van mijn hand: “Het deskundigenrapport buiten rechte op gezamenlijk verzoek”, Letsel en Schade 2018, nr. 4 pag. 5 t/m 10.
 2. Bovendien krijgt de behandelaar het rapport ook als het deskundigenonderzoek door de rechter op grond van ofwel artikel 194 ofwel 202 Rv wordt gelast. Het rapport vormt dan immers onderdeel van het procesdossier.
 3. Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade, pag. 63.
 4. Volgens de Medische Paragraaf is dat ook proportioneel omdat er geen formeel (privacy-)beletsel meer speelt, nu de benadeelde geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar blokkeringsrecht (zie pag. 67 van de Medische Paragraaf).
 5. A. Wilken, N. Haase, M. Borkent, & M. Zwagerman, De onafhankelijke medische expertise; wel of

  geen inzage voor de schadebehandelaar. Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk, 2015(1), 19-23.

 6. Het moge weliswaar zo zijn dat de Medische Paragraaf van de GBL voorschrijft dat schadebehandelaars ook mogen beschikken over het expertiserapport, maar het is volstrekt begrijpelijk dat medisch adviseurs met die enkele mededeling geen genoegen nemen als (veronderstelde) instemming van de benadeelde voor het verstrekken van het expertiserapport aan de schadebehandelaar.

 7. Zie ook de bijdrage van M. Borkent in het artikel van voetnoot 5.

 8. Er zijn mijn overigens geen tuchtrechtelijke uitspraken bekend waarin een medisch adviseur tuchtrechtelijk is aangesproken vanwege het verstrekken van een expertiserapport aan de schadebehandelaar zonder de instemming van de benadeelde.

 9. Zie ook voetnoot 2.

door August de Hoogh

| advocaat bij NN Advocaten

Het expertise-rapport dat de schadebehandelaar 
niet heeft – (g)een goede praktijk? 

Kennisdeling

Het niet beschikken
over het expertiserapport kan dus tot gevolg hebben dat de schadebehandelaar onbedoeld niet
langer een volledig gelijkwaardige gesprekspartner
vormt van de (belangenbehartiger
van de) benadeelde. [...] Maar daarnaast bestaat ook de kans dat de schadebehandelaar
een bepaald juridisch standpunt mist of juist niet (goed) onderbouwd krijgt, simpelweg omdat hij het expertiserapport
niet heeft. 

Want zolang er geen expliciete instemming van de benadeelde is,
zijn medisch adviseurs
nu eenmaal (terecht)
zeer bevreesd voor
het mogelijk schenden
van hun medisch beroepsgeheim,
met alle mogelijke (tuchtrechtelijke) consequenties van dien.

 1. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar een eerder artikel van mijn hand: “Het deskundigenrapport buiten rechte op gezamenlijk verzoek”, Letsel en Schade 2018, nr. 4 pag. 5 t/m 10.
 2. Bovendien krijgt de behandelaar het rapport ook als het deskundigenonderzoek door de rechter op grond van ofwel artikel 194 ofwel 202 Rv wordt gelast. Het rapport vormt dan immers onderdeel van het procesdossier.
 3. Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade, pag. 63.
 4. Volgens de Medische Paragraaf is dat ook proportioneel omdat er geen formeel (privacy-)beletsel meer speelt, nu de benadeelde geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar blokkeringsrecht (zie pag. 67 van de Medische Paragraaf).
 5. A. Wilken, N. Haase, M. Borkent, & M. Zwagerman, De onafhankelijke medische expertise; wel of

  geen inzage voor de schadebehandelaar. Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk, 2015(1), 19-23.

 6. Het moge weliswaar zo zijn dat de Medische Paragraaf van de GBL voorschrijft dat schadebehandelaars ook mogen beschikken over het expertiserapport, maar het is volstrekt begrijpelijk dat medisch adviseurs met die enkele mededeling geen genoegen nemen als (veronderstelde) instemming van de benadeelde voor het verstrekken van het expertiserapport aan de schadebehandelaar.

 7. Zie ook de bijdrage van M. Borkent in het artikel van voetnoot 5.

 8. Er zijn mijn overigens geen tuchtrechtelijke uitspraken bekend waarin een medisch adviseur tuchtrechtelijk is aangesproken vanwege het verstrekken van een expertiserapport aan de schadebehandelaar zonder de instemming van de benadeelde.

 9. Zie ook voetnoot 2.

Voetnoten