door Jacqueline de Vries en Shirin Slabbers | advocaten gezondheidsrecht bij VvAA Legal

het kruisvlak van civiel recht, bestuursrecht
en tuchtrecht

Medische informatie:


Leren en informeren

Wij voelen hier hoe dan ook meer voor de meer genuanceerde benadering van het RTG Eindhoven, volgens welke in iedere casus een belangenafweging moet worden gemaakt en op basis van die belangenafweging wordt beslist of de informatie in het kader van een tuchtrechtelijke procedure kan en mag worden gebruikt.

Anders geformuleerd: ook bij de zorgaanbieder beschikbare onderliggende informatie én zelf in het kader van het onderzoek gegenereerde informatie, valt onder de ‘veilig melden’-regeling. Die gegevens hóeven dus niet te worden gedeeld.

Kortom: als iets in de
zorg niet goed is gegaan en deze gebeurtenis (mogelijk) tot schade heeft geleid die vermijdbaar was, dient een zorgaanbieder hierover openheid naar de patiënt te betrachten. Oók wanneer het incident een calamiteit betreft.

Leren en informeren

Jacqueline de Vries

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Shirin Slabbers

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Voetnoten

 • S. van Schoten e.a., Monitor zorggerelateerde schade 2019: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, Utrecht: Nivel 2022, p. 97.

 • Het gaat dan om verwijtbaar onjuist gedrag; zie in dit verband R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (Monografieën BW), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 74 en voorts in het kort B.S. Laarman, ‘Wat is de rol van het recht als er iets misgaat in de gezondheidszorg?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, nr. 3, p. 216 en 217.

 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) geldt per 1 januari 2016: Staatsblad 2015, nrs. 407 en 525.

 • Artikel 1.1 Uitvoeringsbesluit Wkkgz, Staatsblad 2015, nr. 447.

 • Brochure ‘Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ’, IGJ 2023, p. 2.

 • Zie daarover bijvoorbeeld nader J. Legemaate, ‘Openheid over calamiteiten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, nr. 6 en J.K.M. Gevers en M.C. Ploem, ‘Inzage in calamiteitenrapport? Veilig kunnen melden weegt vooralsnog zwaarder’, Letsel “& Schade 2023, nr. 4.

 • De Letselschade Raad, Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, Den Haag: februari 2023, Aanbeveling 11.

 • J. Legemaate, ‘Inzage in calamiteitenrapportages’, Nederlands Juristenblad 2023, nr. 1397, p. 1662.

 • HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202, rov. 3.6.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024. p. 135-136.

 • Hierbij geldt evenwel ook het reguliere overeenkomstenrecht en geldt derhalve de eis van aanbod en aanvaarding; vgl. R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (Monografieën BW), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 17 e.v.

 • Artikel 7:454 BW.

 • Artikel 10 lid 3 Wkkgz.

 • Artikel 7:457 lid 1 BW.

 • Kamerstukken II 2017/18, 34 994, nr. 3, p. 8.

 • Geformuleerd in artikel 7:458 lid 1 onder a tot en met c BW.

 • Artikel 7:458a lid 3 BW.

 • Artikel 7:458a lid 4 BW.

 • Vervat in artikel 7:458b BW.

 • Kamerstukken II 2009/10, 32402, nr. 3, p. 108-109.

 • Zie daarover ook (hoofdstuk 8 van) het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

 • Artikel 11 lid 1 onder a Wkkgz. Zie voor de termijn Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019, Stcrt. 2018, 72501 (laatstelijk gewijzigd: Stct. 2023, 32190).

 • Aldus (ook) de Hoge Raad in HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202, rov. 3.6.

 • Kamerbrief van minister Helder van 1 juli 2021, Kamerstukken I 2021/22, 32 402, AD 11, p. 12.

 • Zie daarover S. Koelewijn in haar noot bij Hoge Raad 10 februari 2023
  ECLI:NL:HR:2023:202 GZR 2023-0034, hier verwijzend naar Kamerstukken II 2009/10, 32402, nr. 3, p. 110.

 • Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Procesrecht, Van Mierlo/Bart, p. 553.

 • De weigering is hiermee gegrond op het in artikel 843a lid 4 Rv bepaalde.

 • Beleidsregels bestuurlijke boete VWS 2019 (‘Bijlage bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’), Stct. 2018, 72501, p. 45.

 • Artikel 8.7 Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Stb. 2015, nr. 447).

 • Artikel 8.8 Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

 • Op grond van artikel 44 en 44a Gezondheidswet; zie voor de uitzondering van gegevens over calamiteitenrapportages artikel 2 lid 2 van, in samenhang gelezen met artikel 3.1 sub a onder i. van de bijlage bij, het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Stb. 2019, nr. 9; laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2022, 456). Vgl. voorts Stb. 2021 141, p. 8.

 • Nota van toelichting (ontwerpbesluit Besluit openbaarmaking voornoemd), p. 4; Kamerstukken I 2018/19, 34111, nr. 28.

 • Op grond van artikel 4.1 lid 7 jo. artikel 5.1 (lid 2) Woo.

 • Op grond van artikel 44 en 44a Gezondheidswet; zie voor de uitzondering van gegevens over calamiteitenrapportages artikel 2 lid 2 van, in samenhang gelezen met artikel 3.1 sub a onder i. van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Stb. 2019, nr. 9; laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2022, 456).

 • Zie voor een beschrijving van ‘oude’ jurisprudentie op grond van de voormalige Wet openbaarheid bestuur (Wob) bijvoorbeeld J.M. de Vries, ‘Openbaarmaking van toezichtsinformatie door de IGJ: vroeger, tegenwoordig en in de toekomst’ (annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 8 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6011), GZR-updates 2020, GZR-2020-0285.

 • RTG Amsterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:TGZRAMS:2023:156.

 • RTG Eindhoven 24 mei 2022, ECLI:NL:TGZREIN:2022:25, rov. 5.1 en RTG Eindhoven 24 mei 2022, ECLI:NL:TGZREIN:2022:26, rov. 5.2.

 • Zie daarover bijvoorbeeld (al) J. Legemaate, ‘De melding en afhandeling van calamiteiten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015, nr. 3 en voorts Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Den Haag: ZonMw, januari 2021, p. 70-76.

door Jacqueline de Vries en Shirin Slabbers
| advocaten gezondheidsrecht bij VvAA Legal

het kruisvlak van civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht

Medische informatie:


Leren en informeren

Jacqueline de Vries

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Shirin Slabbers

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Anders geformuleerd: ook bij de zorgaanbieder beschikbare onderliggende informatie én zelf in het kader van het onderzoek gegenereerde informatie, valt onder de ‘veilig melden’-regeling. Die gegevens hóeven dus niet te worden gedeeld.

Wij voelen hier hoe dan ook meer voor de meer genuanceerde benadering van het RTG Eindhoven, volgens welke in iedere casus een belangenafweging moet worden gemaakt en op basis van die belangenafweging wordt beslist of de informatie in het kader van een tuchtrechtelijke procedure kan en mag worden gebruikt.

Kortom: als iets in de
zorg niet goed is gegaan en deze gebeurtenis (mogelijk) tot schade heeft geleid die vermijdbaar was, dient een zorgaanbieder hierover openheid naar de patiënt te betrachten. Oók wanneer het incident een calamiteit betreft.

 • S. van Schoten e.a., Monitor zorggerelateerde schade 2019: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, Utrecht: Nivel 2022, p. 97.

 • Het gaat dan om verwijtbaar onjuist gedrag; zie in dit verband R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (Monografieën BW), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 74 en voorts in het kort B.S. Laarman, ‘Wat is de rol van het recht als er iets misgaat in de gezondheidszorg?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, nr. 3, p. 216 en 217.

 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) geldt per 1 januari 2016: Staatsblad 2015, nrs. 407 en 525.

 • Artikel 1.1 Uitvoeringsbesluit Wkkgz, Staatsblad 2015, nr. 447.

 • Brochure ‘Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ’, IGJ 2023, p. 2.

 • Zie daarover bijvoorbeeld nader J. Legemaate, ‘Openheid over calamiteiten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, nr. 6 en J.K.M. Gevers en M.C. Ploem, ‘Inzage in calamiteitenrapport? Veilig kunnen melden weegt vooralsnog zwaarder’, Letsel “& Schade 2023, nr. 4.

 • De Letselschade Raad, Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, Den Haag: februari 2023, Aanbeveling 11.

 • J. Legemaate, ‘Inzage in calamiteitenrapportages’, Nederlands Juristenblad 2023, nr. 1397, p. 1662.

 • HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202, rov. 3.6.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024. p. 135-136.

 • Hierbij geldt evenwel ook het reguliere overeenkomstenrecht en geldt derhalve de eis van aanbod en aanvaarding; vgl. R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (Monografieën BW), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 17 e.v.

 • Artikel 7:454 BW.

 • Artikel 10 lid 3 Wkkgz.

 • Artikel 7:457 lid 1 BW.

 • Kamerstukken II 2017/18, 34 994, nr. 3, p. 8.

 • Geformuleerd in artikel 7:458 lid 1 onder a tot en met c BW.

 • Artikel 7:458a lid 3 BW.

 • Artikel 7:458a lid 4 BW.

 • Vervat in artikel 7:458b BW.

 • Kamerstukken II 2009/10, 32402, nr. 3, p. 108-109.

 • Zie daarover ook (hoofdstuk 8 van) het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

 • Artikel 11 lid 1 onder a Wkkgz. Zie voor de termijn Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019, Stcrt. 2018, 72501 (laatstelijk gewijzigd: Stct. 2023, 32190).

 • Aldus (ook) de Hoge Raad in HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202, rov. 3.6.

 • Kamerbrief van minister Helder van 1 juli 2021, Kamerstukken I 2021/22, 32 402, AD 11, p. 12.

 • Zie daarover S. Koelewijn in haar noot bij Hoge Raad 10 februari 2023
  ECLI:NL:HR:2023:202 GZR 2023-0034, hier verwijzend naar Kamerstukken II 2009/10, 32402, nr. 3, p. 110.

 • Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Procesrecht, Van Mierlo/Bart, p. 553.

 • De weigering is hiermee gegrond op het in artikel 843a lid 4 Rv bepaalde.

 • Beleidsregels bestuurlijke boete VWS 2019 (‘Bijlage bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’), Stct. 2018, 72501, p. 45.

 • Artikel 8.7 Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Stb. 2015, nr. 447).

 • Artikel 8.8 Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

 • Op grond van artikel 44 en 44a Gezondheidswet; zie voor de uitzondering van gegevens over calamiteitenrapportages artikel 2 lid 2 van, in samenhang gelezen met artikel 3.1 sub a onder i. van de bijlage bij, het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Stb. 2019, nr. 9; laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2022, 456). Vgl. voorts Stb. 2021 141, p. 8.

 • Nota van toelichting (ontwerpbesluit Besluit openbaarmaking voornoemd), p. 4; Kamerstukken I 2018/19, 34111, nr. 28.

 • Op grond van artikel 4.1 lid 7 jo. artikel 5.1 (lid 2) Woo.

 • Op grond van artikel 44 en 44a Gezondheidswet; zie voor de uitzondering van gegevens over calamiteitenrapportages artikel 2 lid 2 van, in samenhang gelezen met artikel 3.1 sub a onder i. van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Stb. 2019, nr. 9; laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2022, 456).

 • Zie voor een beschrijving van ‘oude’ jurisprudentie op grond van de voormalige Wet openbaarheid bestuur (Wob) bijvoorbeeld J.M. de Vries, ‘Openbaarmaking van toezichtsinformatie door de IGJ: vroeger, tegenwoordig en in de toekomst’ (annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 8 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6011), GZR-updates 2020, GZR-2020-0285.

 • RTG Amsterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:TGZRAMS:2023:156.

 • RTG Eindhoven 24 mei 2022, ECLI:NL:TGZREIN:2022:25, rov. 5.1 en RTG Eindhoven 24 mei 2022, ECLI:NL:TGZREIN:2022:26, rov. 5.2.

 • Zie daarover bijvoorbeeld (al) J. Legemaate, ‘De melding en afhandeling van calamiteiten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015, nr. 3 en voorts Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Den Haag: ZonMw, januari 2021, p. 70-76.

Voetnoten