door Shirin Slabbers en Jacqueline de Vries | advocaten gezondheidsrecht bij VvAA Legal

Het recht op inzage in een medisch dossier

Kennisdeling

Jacqueline de Vries

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Shirin Slabbers

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Er moet aan de verschillende contractspartijen – ‘hulpverleners’ – om
(hun deel van) het dossier worden gevraagd. Een verzoek aan de een wordt meestal ook doorgeleid naar de ander. Desalniettemin is het raadzaam om het verzoek aan de juiste (rechts)persoon te richten omdat in geval van een civiele procedure, als het dossier niet is afgegeven, diegene in verzuim moet zijn.

De plicht voor een hulpverlener om een dossier bij te houden staat in artikel 7:454 lid 1 BW. In het dossier moeten alle gegevens over de gezondheid van de patiënt, de onderzoeken en behandelingen van de patiënt worden genoteerd, voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.

In veel situaties zal aldus, wanneer sprake is van ‘zorg’ maar niet zonder meer van ‘geneeskundige handelingen’, de WGBO worden toegepast. Derhalve zal een cliënt of patiënt in deze gevallen recht hebben op inzage in zijn (zorg)dossier.

Kennisdeling

Voetnoten

 • We gaan er telkens vanuit dat hieronder ook het verkrijgen van een afschrift kan worden verstaan.

 • Bijvoorbeeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

 • Asser/Tjong Tjin Tai, 7-IV, 2022/391.

 • Asser/Tjong Tjin Tai, 7-IV, 2022/393, alwaar wordt verwezen naar Kamerstukken II 1991/92, 21561, 11, p. 18 over verpleging en verzorging.

 • Waar het gaat om opzeggingen, c.q. beëindigingen van zorgovereenkomsten, vgl. Rechtbank Noord-Holland 14 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10975, rov. 4.5, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3378,  6.5, Rechtbank Noord-Nederland 16 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5003, rov. 4.6. Zie voorts aangaande thuiszorg Rechtbank Overijssel 4 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1603 en Rechtbank Noord-Nederland 22 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:5005.

 • H.J.J. Leenen e.a., Handboek Gezondheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017, p. 104.

 • HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1670.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 28.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 34.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 34  Zie in dit verband voorts CTG 6 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:148. Uit deze casus volgt dat de patiënt op grond van artikel 7:456 BW recht heeft op concept-verslagen in het kader van een pro-justitia onderzoek. Het verweer dat sprake was van persoonlijke werkaantekeningen werd niet gehonoreerd.

 • RTG Amsterdam 22 december 2023, ECLI:NL:TGZRAMS:2023:277.

 • Op grond van artikel 7:455 BW.

 • Obductie valt namelijk niet onder de reikwijdte van de WGBO, omdat geen sprake is van een ‘handeling op het gebied van de geneeskunst’. Zie daarover Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4396 (rov. 4.5-4.7). Zie voorts KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 35.

 • De Wabvpz gebruikt hier mede het begrip ‘zorginformatiesysteem’: een elektronisch systeem van een zorgaanbieder voor het verwerken van persoonsgegevens in een dossier, niet zijnde een elektronisch uitwisselingssysteem’.

 • Aldus Rechtbank Zeeland West-Brabant 5 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:471.

 • Zie bijvoorbeeld RTG Eindhoven 7 maart 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:12.

 • RTG Den Haag 25 januari 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:29.

 • HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 en HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, met nt. A.R. Bloembergen (Baby Joost). Zie daarover uitvoerig(er) R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 202.

 • Zie over deze ‘vuistregels’ en de mogelijke contractspartijen bij verlening van zorg uitvoerig R.P. Wijne, Het binnenste-buitenziekenhuis, Preadvies Vereniging voor gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu 2022, p. 100-106.

 • Zie bijvoorbeeld Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4149.

 • R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade, Den Haag: Boom Juridisch 2021, paragraaf 3.2.3.4.

 • Zie bijvoorbeeld CTG 13 februari 2023, ECLI:NL:TGZCTG:2023:38.

 • B. Sluijters en M.C.I.H. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005, p.149 en verwijzingen aldaar.

 • Zie in dit verband KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 80-81. Opvallend is dat het CTG in haar uitspraak op 7 september 2022 (ECLI:NL:TGZCTG:2022:157) goedkeurde dat de beklaagde als voorwaarde voor verstrekking van het dossier aan de advocaat van de patiënt had gesteld dat de patiënt daarvoor een machtiging ondertekende.

 • Deze verdeling volgt uit de wet (artikel 7:465 BW) maar wordt ook in literatuur omschreven. Vgl. bijvoorbeeld B. Sluijters en M.C.I.H. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005.

 • Artikel 1:234 BW.

 • Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2022/409.

 • Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn in de WGBO echter uitzonderingen gemaakt. Deze onderwerpen betreffen beslissingen ten aanzien van verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst waarvoor gelet op artikel 7:450 lid 2 BW de eis van dubbele toestemming geldt, de geheimhoudingsplicht (artikel 7:457 lid 3 BW) en het recht op privacy (artikel 7:459 lid 3 BW).

 • Zie bijvoorbeeld RTG Den Haag, 27 november 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:189.

 • Niet gezagdragende ouders hebben wel recht op informatie als bedoeld in artikel 1:377c BW.

 • Kamerstukken II 2017/18, 34994, nr. 3, p. 8.

 • De patiënt kan hiervoor zelf een document (laten) opstellen of mondeling aangeven aan wie welke gegevens na zijn overlijden wel of niet verstrekt mogen worden. Hiervan moet de hulpverlener aantekening hebben gemaakt in het dossier. Zie in dit verband Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 6, p. 15, 18 en 19.

 • Hierbij dient te worden opgemerkt dat soms een andere, bijzondere regel van toepassing is: bijvoorbeeld artikel 8:27 van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en artikel 18b van Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Deze bepalingen zijn materieel evenwel gelijkluidend aan die van de WGBO.

 • Rechtbank Noord-Holland 14 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11983.

 • Rechtbank Zeeland West-Brabant 5 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:471.

 • Rechtbank Gelderland 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5856.

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2693.

 • Artikel 7:456 lid 1 BW bevat sinds de komst van de AVG geen termijn meer: de zinsnede ‘zo spoedig mogelijk’ is daarmee komen te vervallen. Vgl. Stb. 2018, 247.

 • HvJEU, 26 oktober 2023. ECLI:EU:C:2023:811. JBP 2023/148.

 • Hier geldt dan Prestatie 119053. Zie daarover artikel 29 lid 4 onder b van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a).

 • Zie bijvoorbeeld HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202.

 • Zie bijvoorbeeld RTG Den Haag 19 januari 2022, ECLI:NL:TGZRSGR:2022:20.

 • Zie bijvoorbeeld CTG 13 februari 2023, ECLI:NL:TGZCTG:2023:38.

door Shirin Slabbers en Jacqueline de Vries
| advocaten gezondheidsrecht bij VvAA Legal

Het recht op inzage in een medisch dossier

Kennisdeling

Shirin Slabbers

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

Jacqueline de Vries

| advocaat gezondheidsrecht
bij VvAA Legal

De plicht voor een hulpverlener om een dossier bij te houden staat in artikel 7:454 lid 1 BW. In het dossier moeten alle gegevens over de gezondheid van de patiënt, de onderzoeken en behandelingen van de patiënt worden genoteerd, voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.

In veel situaties zal aldus, wanneer sprake is van ‘zorg’ maar niet zonder meer van ‘geneeskundige handelingen’, de WGBO worden toegepast. Derhalve zal een cliënt of patiënt in deze gevallen recht hebben op inzage in zijn (zorg)dossier.

Er moet aan de verschillende contractspartijen – ‘hulpverleners’ – om
(hun deel van) het dossier worden gevraagd. Een verzoek aan de een wordt meestal ook doorgeleid naar de ander. Desalniettemin is het raadzaam om het verzoek aan de juiste (rechts)persoon te richten omdat in geval van een civiele procedure, als het dossier niet is afgegeven, diegene in verzuim moet zijn.

 • We gaan er telkens vanuit dat hieronder ook het verkrijgen van een afschrift kan worden verstaan.

 • Bijvoorbeeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

 • Asser/Tjong Tjin Tai, 7-IV, 2022/391.

 • Asser/Tjong Tjin Tai, 7-IV, 2022/393, alwaar wordt verwezen naar Kamerstukken II 1991/92, 21561, 11, p. 18 over verpleging en verzorging.

 • Waar het gaat om opzeggingen, c.q. beëindigingen van zorgovereenkomsten, vgl. Rechtbank Noord-Holland 14 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10975, rov. 4.5, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3378,  6.5, Rechtbank Noord-Nederland 16 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5003, rov. 4.6. Zie voorts aangaande thuiszorg Rechtbank Overijssel 4 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1603 en Rechtbank Noord-Nederland 22 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:5005.

 • H.J.J. Leenen e.a., Handboek Gezondheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017, p. 104.

 • HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1670.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 28.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 34.

 • KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 34  Zie in dit verband voorts CTG 6 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:148. Uit deze casus volgt dat de patiënt op grond van artikel 7:456 BW recht heeft op concept-verslagen in het kader van een pro-justitia onderzoek. Het verweer dat sprake was van persoonlijke werkaantekeningen werd niet gehonoreerd.

 • RTG Amsterdam 22 december 2023, ECLI:NL:TGZRAMS:2023:277.

 • Op grond van artikel 7:455 BW.

 • Obductie valt namelijk niet onder de reikwijdte van de WGBO, omdat geen sprake is van een ‘handeling op het gebied van de geneeskunst’. Zie daarover Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4396 (rov. 4.5-4.7). Zie voorts KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 35.

 • De Wabvpz gebruikt hier mede het begrip ‘zorginformatiesysteem’: een elektronisch systeem van een zorgaanbieder voor het verwerken van persoonsgegevens in een dossier, niet zijnde een elektronisch uitwisselingssysteem’.

 • Aldus Rechtbank Zeeland West-Brabant 5 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:471.

 • Zie bijvoorbeeld RTG Eindhoven 7 maart 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:12.

 • RTG Den Haag 25 januari 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:29.

 • HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 en HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, met nt. A.R. Bloembergen (Baby Joost). Zie daarover uitvoerig(er) R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 202.

 • Zie over deze ‘vuistregels’ en de mogelijke contractspartijen bij verlening van zorg uitvoerig R.P. Wijne, Het binnenste-buitenziekenhuis, Preadvies Vereniging voor gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu 2022, p. 100-106.

 • Zie bijvoorbeeld Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4149.

 • R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade, Den Haag: Boom Juridisch 2021, paragraaf 3.2.3.4.

 • Zie bijvoorbeeld CTG 13 februari 2023, ECLI:NL:TGZCTG:2023:38.

 • B. Sluijters en M.C.I.H. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005, p.149 en verwijzingen aldaar.

 • Zie in dit verband KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, 2024, p. 80-81. Opvallend is dat het CTG in haar uitspraak op 7 september 2022 (ECLI:NL:TGZCTG:2022:157) goedkeurde dat de beklaagde als voorwaarde voor verstrekking van het dossier aan de advocaat van de patiënt had gesteld dat de patiënt daarvoor een machtiging ondertekende.

 • Deze verdeling volgt uit de wet (artikel 7:465 BW) maar wordt ook in literatuur omschreven. Vgl. bijvoorbeeld B. Sluijters en M.C.I.H. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005.

 • Artikel 1:234 BW.

 • Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2022/409.

 • Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn in de WGBO echter uitzonderingen gemaakt. Deze onderwerpen betreffen beslissingen ten aanzien van verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst waarvoor gelet op artikel 7:450 lid 2 BW de eis van dubbele toestemming geldt, de geheimhoudingsplicht (artikel 7:457 lid 3 BW) en het recht op privacy (artikel 7:459 lid 3 BW).

 • Zie bijvoorbeeld RTG Den Haag, 27 november 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:189.

 • Niet gezagdragende ouders hebben wel recht op informatie als bedoeld in artikel 1:377c BW.

 • Kamerstukken II 2017/18, 34994, nr. 3, p. 8.

 • De patiënt kan hiervoor zelf een document (laten) opstellen of mondeling aangeven aan wie welke gegevens na zijn overlijden wel of niet verstrekt mogen worden. Hiervan moet de hulpverlener aantekening hebben gemaakt in het dossier. Zie in dit verband Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 6, p. 15, 18 en 19.

 • Hierbij dient te worden opgemerkt dat soms een andere, bijzondere regel van toepassing is: bijvoorbeeld artikel 8:27 van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en artikel 18b van Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Deze bepalingen zijn materieel evenwel gelijkluidend aan die van de WGBO.

 • Rechtbank Noord-Holland 14 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11983.

 • Rechtbank Zeeland West-Brabant 5 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:471.

 • Rechtbank Gelderland 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5856.

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2693.

 • Artikel 7:456 lid 1 BW bevat sinds de komst van de AVG geen termijn meer: de zinsnede ‘zo spoedig mogelijk’ is daarmee komen te vervallen. Vgl. Stb. 2018, 247.

 • HvJEU, 26 oktober 2023. ECLI:EU:C:2023:811. JBP 2023/148.

 • Hier geldt dan Prestatie 119053. Zie daarover artikel 29 lid 4 onder b van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a).

 • Zie bijvoorbeeld HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202.

 • Zie bijvoorbeeld RTG Den Haag 19 januari 2022, ECLI:NL:TGZRSGR:2022:20.

 • Zie bijvoorbeeld CTG 13 februari 2023, ECLI:NL:TGZCTG:2023:38.

Voetnoten