Vooraf de officiële oprichting in 2015 de eerste presentatie van herstel-gerichte dienstverleners tijdens het symposium HerstelPlaza in het monumentale Stadhuys van Gouda.

Actueel


Nieuwe vereniging 
van herstelgerichte dienstverleners

“Mijn schadebehandelaar moet kunnen vaststellen welke discipline in de herstelgerichte dienstverlening bij welk slachtoffer hoort. Dat is wat ondoorzichtig, want je hebt verschillende typen slachtoffers en je hebt verschillende typen disciplines. Om daar nu inzicht in te geven, hebben we de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening uitgebracht.” 


Marco Speelmans

“Herstelgerichte dienstverlening kwam in een nieuwe fase en het werd tijd dat de werkgroep volwassen werd in de vorm van een vereniging, zoals ook de andere spelers in letselschadeland zich hebben verenigd. Op 4 oktober was het zover en dat is een felicitatie waard.” 


Remco Heeremans

Toine Raasveld | MetZorg

Marco  Speelmans | Aegon

Linda Renders | Trivium advies

Remco Heeremans 
| directeur Letselschade Raad

De Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening werd in 2015 opgericht. Kort ervoor had een aantal herstelgerichte dienstverleners zich als zodanig gepresenteerd tijdens het symposium HerstelPlaza in het monumentale Stadhuys van Gouda. Dit symposium werd op initiatief van de dienstverleners MetZorg, TotaalSupport en De Herstelcoach georganiseerd, naar aanleiding van het 10e LetselPlaza van het PIV, de voorganger van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens het symposium werd het woord gevoerd door onder meer Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de VU. “Naar mijn stellige overtuiging zullen we over enige tijd op 2015 terugkijken als het jaar waarin herstelgerichte dienstverlening in letselschadeland is doorgebroken”, zo zei hij en het ziet ernaar uit dat hij gelijk heeft gekregen. Akkermans gaf in zijn presentatie een definiëring en classificatie van vormen van herstelgerichte dienstverlening en deed aansluitend een oproep om tot een beter overzicht te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een catalogus met het totale aanbod van herstelgerichte dienstverlening in Nederland. Die catalogus is er niet gekomen - het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade kan als zodanig dienstdoen - maar de nu verschenen Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening bouwt als het ware voort op Akkermans’ classificatie.


Volwaardige partner

Directeur van De Letselschade Raad Remco Heeremans spreekt vol lof over de werkzaamheden van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening in de afgelopen zeven jaar. “Onder de vlag van De Letselschade Raad heeft deze werkgroep veel goed werk gedaan”, zo zegt hij. “Toen de werkgroepsleden van start gingen, was herstelgerichte dienstverlening een nieuw fenomeen. Ze moesten opboksen tegen vooroordelen, ze werden als de softe kant van de sector gezien, maar uiteindelijk hebben ze met overtuiging iets neergezet en de naam van de herstelgerichte dienstverleners gevestigd. Herstelgerichte dienstverlening is nu een vanzelfsprekendheid geworden.” De Letselschade Raad heeft zelf het initiatief genomen tot verzelfstandiging van de werkgroep naar een vereniging en heeft daar ook de nodige ondersteuning bij geleverd. Heeremans: “Herstelgerichte dienstverlening kwam in een nieuwe fase en het werd tijd dat de werkgroep volwassen werd in de vorm van een vereniging, zoals ook de andere spelers in letselschadeland zich hebben verenigd. Op 4 oktober was het zover en dat is een felicitatie waard. De vereniging krijgt een eigen plaats in het bestel van De Letselschade Raad, dus een plek aan tafel in het Platformoverleg, waarin we gezamenlijke besluiten nemen over de structuur van de sector. De herstelgerichte dienstverleners vormen daarom nu een volwaardige partner in de sector.”


Trots op wat er is bereikt

Linda Renders (Trivium advies) is lange tijd lid van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening geweest. Zij kan terugzien op een vruchtbare samenwerking, die tot diverse producten van de werkgroep heeft geleid. In 2018 werd een zogenoemde Startnotitie gepubliceerd, waarin herstelgerichte dienstverlening werd gedefinieerd (“Herstelgerichte dienstverlening biedt ondersteuning en diensten die een persoon met letselschade ontzorgen (met regie en management), zijn eigen regelend vermogen vergroten (met coaching en bemiddeling), zodat hij zijn autonomie en zelfregie herwint”), waarin ook een niet uitputtende opsomming van aandachtsgebieden werd gegeven en randvoorwaarden werden opgesomd voor goede herstelgerichte dienstverlening. Deze notitie werd in 2019 aangevuld met een brochure waarin casuïstiek werd beschreven: voorbeelden die duidelijk maken in welke situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde kan helpen om weer grip op het eigen leven te krijgen of bij het herstel van de autonomie. Deze documenten vormden input voor de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners die door OSR juridische opleidingen wordt verzorgd. In deze opleiding maken herstelgerichte dienstverleners kennis met alle relevante aspecten van de letselschadebranche, waarbij de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden als aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht centraal staan. In april 2020 werd een Reglement voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners vastgesteld, waarmee de basis werd gelegd voor het Nationaal Keurmerk Letselschade voor deze beroepsgroep. En nu is er dan de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening, een document waarmee schadebehandelaren kunnen vaststellen welke discipline of welke specifieke herstelgerichte dienstverlener het beste aansluit bij een specifieke persoon met letselschade. “Ik ben heel positief over ons werk in de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening”, zegt Linda Renders. “We zijn in de afgelopen jaren heel proactief bezig geweest om de beroepsgroep verder te professionaliseren. We hebben duidelijk kunnen maken wie we zijn, wat we voor de branche kunnen betekenen en welke meerwaarde wij in dossiers kunnen hebben. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat we met elkaar hebben bereikt.”


Triggermomenten

De nu verschenen Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening kwam voor een belangrijk deel tot stand op initiatief van Marco Speelmans (Aegon). Hij zag zijn schadebehandelaren in de praktijk worstelen met de vraag welke vorm van herstelgerichte dienstverlening voor een specifiek slachtoffer het meest geschikt is. “Het aansprakelijkheidsrecht is natuurlijk vooral op schadevergoeding gebaseerd”, legt hij uit. “Hoe was het voor het ongeval, hoe is het na het ongeval en dat breng je dan geldelijk in kaart. De laatste jaren zien we de ontwikkeling dat we slachtoffers niet alleen met geld hoeven of willen of zelfs moeten helpen, maar veel beter kunnen helpen met een vergoeding in natura. Nu is mijn schadebehandelaar natuurlijk geen arts of maatschappelijk werker, hij is van andere huize, maar moet toch die vertaalslag maken om slachtoffers daadwerkelijk te helpen. Hij moet kunnen vaststellen welke discipline in de herstelgerichte dienstverlening bij welk slachtoffer hoort. Dat is wat ondoorzichtig, want je hebt verschillende typen slachtoffers en je hebt verschillende typen disciplines. Om daar nu inzicht in te geven, hebben we de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening uitgebracht.” In de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening wordt het onderscheidend vermogen van drie disciplines beschreven: de ergotherapeut, de arbeidsdeskundige en de psycholoog. Van deze disciplines worden werkzaamheden genoemd en triggermomenten voor inschakeling. Het is de bedoeling dat de Infowijzer een ‘aanzuigende werking’ op andere disciplines heeft, opdat de tekst nog kan worden aangevuld. Marco Speelmans acht het niet onmogelijk dat op den duur ook een Infowijzer zal verschijnen die het slachtoffer zelf op goede ideeën kan brengen. “Slachtoffers maken doorgaans zo’n letselschadetraject maar één keer mee. Ook zij missen het inzicht in de hulp die het beste bij hen past. We sturen slachtoffers nu al een letselbrochure toe en zo’n Infowijzer zou daar perfect bij kunnen”, aldus Marco Speelmans.Verdere professionalisering

Toine Raasveld (MetZorg) was vanaf 2017 voorzitter van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening. Hij kijkt met veel plezier terug op die periode. “We waren met een heel leuke groep mensen, die met veel enthousiasme en positiviteit deelnamen. Daarom kostte het weinig moeite om met elkaar voortgang te boeken. De diversiteit in de werkgroep, met naast herstelgerichte dienstverleners ook een verzekeraar, het Verbond, De Letselschade Raad, een advocaat en een belangenbehartiger erbij, gaf een mooie mix voor onze besprekingen. Ik vond het prachtig om dat proces te begeleiden.” Toine Raasveld is ervan overtuigd dat de vereniging van herstelgerichte dienstverleners die nu is opgericht, een zinvolle en sterke impuls zal kunnen geven aan een voortzetting van het werk van de werkgroep. “De vereniging zal zich ongetwijfeld inzetten voor een verdere professionalisering van de herstelgerichte dienstverleners in de letselschadebranche”, zegt hij. “Een belangrijke doelstelling is het op peil houden en waar mogelijk continu verbeteren van de kwaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast zal de vereniging in de branche een volwaardige gesprekspartners zijn en zal zij aansluiting vinden bij de andere overkoepelende instellingen in het Platformoverleg van De Letselschade Raad. We willen samen met die andere partijen in gesprek blijven over alle ontwikkelingen in de herstelgerichte dienstverlening.” Ten tijde van het gesprek met Toine Raasveld was nog niet bekend welke functionele rol hij in de nieuwe vereniging zal hebben. “Maar ik ga zeker mijn steentje bijdragen. Ik blijf betrokken met wat ik kan en wat ik weet. Het onderwerp ligt me na aan het hart. Juist in de overgangsfase zullen we de mensen die in de werkgroep hebben meegewerkt, goed kunnen gebruiken. Daarom gaat de hele werkgroep mee over, waarbij we ons werk met een praktische korte actielijst aan de verenigingsstructuur overdragen. Ik heb daar alle vertrouwen in.”


Voor herstelgerichte dienstverleners waaraan het Nationaal Keurmerk Letselschade is toegekend of naar verwachting zal worden toegekend, is een nieuwe vereniging opgericht. Op 4 oktober 2022 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. Ook op die dag liet De Letselschade Raad de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening verschijnen. De nieuwe vereniging is in feite de voortzetting van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad en de verschenen Infowijzer kan als laatste product van deze werkgroep worden gezien.

ActueelNieuwe 
vereniging van herstelgerichte dienstverleners

Actueel

Toine Raasveld | MetZorg

“Mijn schadebehandelaar moet kunnen vaststellen welke discipline in de herstelgerichte dienstverlening bij welk slachtoffer hoort. Dat is 
wat ondoorzichtig, want je hebt verschillende typen slachtoffers en je hebt verschillende typen disciplines. Om daar 
nu inzicht in te geven, 
hebben we de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening uitgebracht.” 


Marco Speelmans

Marco  Speelmans | Aegon

Linda Renders | Trivium advies

“Herstelgerichte dienstverlening kwam in 
een nieuwe fase en het 
werd tijd dat de werkgroep volwassen werd in de vorm van een vereniging, zoals ook de andere spelers in letselschadeland zich hebben verenigd. 
Op 4 oktober was het 
zover en dat is een 
felicitatie waard.” 


Remco Heeremans

Remco Heeremans 
| directeur Letselschade Raad

De Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening werd in 2015 opgericht. Kort ervoor had een aantal herstelgerichte dienstverleners zich als zodanig gepresenteerd tijdens het symposium HerstelPlaza in het monumentale Stadhuys van Gouda. Dit symposium werd op initiatief van de dienstverleners MetZorg, TotaalSupport en De Herstelcoach georganiseerd, naar aanleiding van het 10e LetselPlaza van het PIV, de voorganger van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens het symposium werd het woord gevoerd door onder meer Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de VU. “Naar mijn stellige overtuiging zullen we over enige tijd op 2015 terugkijken als het jaar waarin herstelgerichte dienstverlening in letselschadeland is doorgebroken”, zo zei hij en het ziet ernaar uit dat hij gelijk heeft gekregen. Akkermans gaf in zijn presentatie een definiëring en classificatie van vormen van herstelgerichte dienstverlening en deed aansluitend een oproep om tot een beter overzicht te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een catalogus met het totale aanbod van herstelgerichte dienstverlening in Nederland. Die catalogus is er niet gekomen - het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade kan als zodanig dienstdoen - maar de nu verschenen Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening bouwt als het ware voort op Akkermans’ classificatie.

Volwaardige partner

Directeur van De Letselschade Raad Remco Heeremans spreekt vol lof over de werkzaamheden van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening in de afgelopen zeven jaar. “Onder de vlag van De Letselschade Raad heeft deze werkgroep veel goed werk gedaan”, zo zegt hij. “Toen de werkgroepsleden van start gingen, was herstelgerichte dienstverlening een nieuw fenomeen. Ze moesten opboksen tegen vooroordelen, ze werden als de softe kant van de sector gezien, maar uiteindelijk hebben ze met overtuiging iets neergezet en de naam van de herstelgerichte dienstverleners gevestigd. Herstelgerichte dienstverlening is nu een vanzelfsprekendheid geworden.” De Letselschade Raad heeft zelf het initiatief genomen tot verzelfstandiging van de werkgroep naar een vereniging en heeft daar ook de nodige ondersteuning bij geleverd. Heeremans: “Herstelgerichte dienstverlening kwam in een nieuwe fase en het werd tijd dat de werkgroep volwassen werd in de vorm van een vereniging, zoals ook de andere spelers in letselschadeland zich hebben verenigd. Op 4 oktober was het zover en dat is een felicitatie waard. De vereniging krijgt een eigen plaats in het bestel van De Letselschade Raad, dus een plek aan tafel in het Platformoverleg, waarin we gezamenlijke besluiten nemen over de structuur van de sector. De herstelgerichte dienstverleners vormen daarom nu een volwaardige partner in de sector.”Trots op wat er is bereikt

Linda Renders (Trivium advies) is lange tijd lid van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening geweest. Zij kan terugzien op een vruchtbare samenwerking, die tot diverse producten van de werkgroep heeft geleid. In 2018 werd een zogenoemde Startnotitie gepubliceerd, waarin herstelgerichte dienstverlening werd gedefinieerd (“Herstelgerichte dienstverlening biedt ondersteuning en diensten die een persoon met letselschade ontzorgen (met regie en management), zijn eigen regelend vermogen vergroten (met coaching en bemiddeling), zodat hij zijn autonomie en zelfregie herwint”), waarin ook een niet uitputtende opsomming van aandachtsgebieden werd gegeven en randvoorwaarden werden opgesomd voor goede herstelgerichte dienstverlening. Deze notitie werd in 2019 aangevuld met een brochure waarin casuïstiek werd beschreven: voorbeelden die duidelijk maken in welke situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde kan helpen om weer grip op het eigen leven te krijgen of bij het herstel van de autonomie. Deze documenten vormden input voor de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners die door OSR juridische opleidingen wordt verzorgd. In deze opleiding maken herstelgerichte dienstverleners kennis met alle relevante aspecten van de letselschadebranche, waarbij de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden als aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht centraal staan. In april 2020 werd een Reglement voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners vastgesteld, waarmee de basis werd gelegd voor het Nationaal Keurmerk Letselschade voor deze beroepsgroep. En nu is er dan de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening, een document waarmee schadebehandelaren kunnen vaststellen welke discipline of welke specifieke herstelgerichte dienstverlener het beste aansluit bij een specifieke persoon met letselschade. “Ik ben heel positief over ons werk in de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening”, zegt Linda Renders. “We zijn in de afgelopen jaren heel proactief bezig geweest om de beroepsgroep verder te professionaliseren. We hebben duidelijk kunnen maken wie we zijn, wat we voor de branche kunnen betekenen en welke meerwaarde wij in dossiers kunnen hebben. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat we met elkaar hebben bereikt.”


Triggermomenten

De nu verschenen Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening kwam voor een belangrijk deel tot stand op initiatief van Marco Speelmans (Aegon). Hij zag zijn schadebehandelaren in de praktijk worstelen met de vraag welke vorm van herstelgerichte dienstverlening voor een specifiek slachtoffer het meest geschikt is. “Het aansprakelijkheidsrecht is natuurlijk vooral op schadevergoeding gebaseerd”, legt hij uit. “Hoe was het voor het ongeval, hoe is het na het ongeval en dat breng je dan geldelijk in kaart. De laatste jaren zien we de ontwikkeling dat we slachtoffers niet alleen met geld hoeven of willen of zelfs moeten helpen, maar veel beter kunnen helpen met een vergoeding in natura. Nu is mijn schadebehandelaar natuurlijk geen arts of maatschappelijk werker, hij is van andere huize, maar moet toch die vertaalslag maken om slachtoffers daadwerkelijk te helpen. Hij moet kunnen vaststellen welke discipline in de herstelgerichte dienstverlening bij welk slachtoffer hoort. Dat is wat ondoorzichtig, want je hebt verschillende typen slachtoffers en je hebt verschillende typen disciplines. Om daar nu inzicht in te geven, hebben we de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening uitgebracht.” In de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening wordt het onderscheidend vermogen van drie disciplines beschreven: de ergotherapeut, de arbeidsdeskundige en de psycholoog. Van deze disciplines worden werkzaamheden genoemd en triggermomenten voor inschakeling. Het is de bedoeling dat de Infowijzer een ‘aanzuigende werking’ op andere disciplines heeft, opdat de tekst nog kan worden aangevuld. Marco Speelmans acht het niet onmogelijk dat op den duur ook een Infowijzer zal verschijnen die het slachtoffer zelf op goede ideeën kan brengen. “Slachtoffers maken doorgaans zo’n letselschadetraject maar één keer mee. Ook zij missen het inzicht in de hulp die het beste bij hen past. We sturen slachtoffers nu al een letselbrochure toe en zo’n Infowijzer zou daar perfect bij kunnen”, aldus Marco Speelmans.


Verdere professionalisering

Toine Raasveld (MetZorg) was vanaf 2017 voorzitter van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening. Hij kijkt met veel plezier terug op die periode. “We waren met een heel leuke groep mensen, die met veel enthousiasme en positiviteit deelnamen. Daarom kostte het weinig moeite om met elkaar voortgang te boeken. De diversiteit in de werkgroep, met naast herstelgerichte dienstverleners ook een verzekeraar, het Verbond, De Letselschade Raad, een advocaat en een belangenbehartiger erbij, gaf een mooie mix voor onze besprekingen. Ik vond het prachtig om dat proces te begeleiden.” Toine Raasveld is ervan overtuigd dat de vereniging van herstelgerichte dienstverleners die nu is opgericht, een zinvolle en sterke impuls zal kunnen geven aan een voortzetting van het werk van de werkgroep. “De vereniging zal zich ongetwijfeld inzetten voor een verdere professionalisering van de herstelgerichte dienstverleners in de letselschadebranche”, zegt hij. “Een belangrijke doelstelling is het op peil houden en waar mogelijk continu verbeteren van de kwaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast zal de vereniging in de branche een volwaardige gesprekspartners zijn en zal zij aansluiting vinden bij de andere overkoepelende instellingen in het Platformoverleg van De Letselschade Raad. We willen samen met die andere partijen in gesprek blijven over alle ontwikkelingen in de herstelgerichte dienstverlening.” Ten tijde van het gesprek met Toine Raasveld was nog niet bekend welke functionele rol hij in de nieuwe vereniging zal hebben. “Maar ik ga zeker mijn steentje bijdragen. Ik blijf betrokken met wat ik kan en wat ik weet. Het onderwerp ligt me na aan het hart. Juist in de overgangsfase zullen we de mensen die in de werkgroep hebben meegewerkt, goed kunnen gebruiken. Daarom gaat de hele werkgroep mee over, waarbij we ons werk met een praktische korte actielijst aan de verenigingsstructuur overdragen. Ik heb daar alle vertrouwen in.”


Voor herstelgerichte dienstverleners waaraan het Nationaal Keurmerk Letselschade is toegekend of naar verwachting zal worden toegekend, is een nieuwe vereniging opgericht. Op 4 oktober 2022 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. Ook op die dag liet De Letselschade Raad de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening verschijnen. De nieuwe vereniging is in feite de voortzetting van de Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad en de verschenen Infowijzer kan als laatste product van deze werkgroep worden gezien.

Actueel