door Rosalinde Montulet 

| advocaat bij Nysingh


Verkeersslachtoffer 
kan terugvallen 
op directe actie als 
eigen recht is verjaard  

Jurisprudentie

Het eigen recht houdt in dat de benadeelde zich zonder tussenkomst van de verzekerde kan wenden tot diens aansprakelijkheids-verzekeraar en dat laatstgenoemde de benadeelde geen verweermiddelen kan tegenwerpen die hij jegens de verzekerde wel zou kunnen inroepen. Hiermee wordt beoogd een vergaande bescherming te bieden aan slachtoffers van verkeersongevallen.

Jurisprudentie

De directe actie kent een verjaringstermijn van drie jaar. De verjaringstermijn van de directe actie gaat lopen op de dag volgende waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid van de rechtsvordering bekend is geworden.

Voetnoten

  1. Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:616.
  2. Concl. P-G G.R.B. van Peursem, ECLI:NL:PHR:2021:864, bij Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:616.
  3. Kamerstukken II 2007-2008, 31 518, nr. 3 (MvT), p. 25.
  4. J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (Recht en Praktijk nr. 162), Deventer: Wolters Kluwer 2008, p. 288-289.
  5. Het meldingsvereiste uit artikel 7:954 BW kan mijns inziens buiten toepassing blijven in zaken waarin een WAM-benadeelde na verjaring van zijn eigen recht terug wenst terug te vallen op de directe actie. In de zaak die bij de Hoge Raad voorlag, was de WAM-verzekeraar reeds op de hoogte van de schade en had hij die ook al in behandeling had. Het ligt niet voor de hand om in een dergelijk geval – na verjaring van het eigen recht – opnieuw te vereisen dat de vervolgens door de benadeelde aangesproken verzekerde de schade bij de WAM-verzekeraar meldt voordat de benadeelde van de directe actie gebruik kan maken.
Verkeersslachtoffer 
kan terugvallen 
op directe actie 
als eigen recht is verjaard  

Jurisprudentie

door Rosalinde Montulet 

| advocaat bij Nysingh

Uiteindelijk willen partijen tot een gezamenlijke oplossing komen in
een schadezaak. Een
partij door middel een deelgeschil dwingen tot
de medewerking aan een mediation is echter geen optie. De kosten worden
in dat geval eveneens
niet toegewezen noch begroot, aangezien mediation vrijwillig is
en een partij niet gedwongen kan worden
tot medewerking.

Het eigen recht houdt in dat de benadeelde zich zonder tussenkomst van de verzekerde kan wenden tot diens aansprakelijkheids-verzekeraar en dat laatstgenoemde de benadeelde geen verweermiddelen kan tegenwerpen die hij jegens de verzekerde wel zou kunnen inroepen. Hiermee wordt beoogd een vergaande bescherming te bieden aan slachtoffers van verkeersongevallen.

Voetnoten

  1. Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:616.
  2. Concl. P-G G.R.B. van Peursem, ECLI:NL:PHR:2021:864, bij Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:616.
  3. Kamerstukken II 2007-2008, 31 518, nr. 3 (MvT), p. 25.
  4. J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (Recht en Praktijk nr. 162), Deventer: Wolters Kluwer 2008, p. 288-289.
  5. Het meldingsvereiste uit artikel 7:954 BW kan mijns inziens buiten toepassing blijven in zaken waarin een WAM-benadeelde na verjaring van zijn eigen recht terug wenst terug te vallen op de directe actie. In de zaak die bij de Hoge Raad voorlag, was de WAM-verzekeraar reeds op de hoogte van de schade en had hij die ook al in behandeling had. Het ligt niet voor de hand om in een dergelijk geval – na verjaring van het eigen recht – opnieuw te vereisen dat de vervolgens door de benadeelde aangesproken verzekerde de schade bij de WAM-verzekeraar meldt voordat de benadeelde van de directe actie gebruik kan maken.