door Jørgen Simons

| advocaat bij Leijnse Artz

Jørgen Simons, advocaat bij Leijnse Artz, schreef voor het PPS-Bulletin een artikel over de afwikkeling van massaschades in collectieve actie. Hieronder volgt een samenvatting van dit artikel, met tot slot een link naar de volledige versie.


De afwikkeling van massaschades in collectieve actie

Kennisdeling

Kennisdeling

Een van de waarborgvereisten waaraan een belangenorganisatie onder de WAMCA moet voldoen bestaat eruit dat de organisatie voldoende representatief dient te zijn voor de groep van personen waarvoor zij zegt op te treden, gelet op de achterban en de omvang van de vertegenwoordigende vorderingen.

Het is echter inherent aan personenschades dat het opgelopen letsel strikt persoonlijk is en dat de daaruit voortvloeiende schade, evenals het causale verband met
de gestelde onrechtmatigheid, enkel op individueel niveau kan worden vastgesteld.

Voorop bij dit alles staat dat het verbod op resultaatgerelateerde beloning voor advocaten in dergelijke zaken van kracht blijft. Daarnaast mogen bestuurders van belangenorganisaties geen winstoogmerk hebben dat via de belangenorganisatie wordt gerealiseerd.

 1. eerst uitspraak te doen over aansprakelijkheid en, indien aansprakelijkheid is vastgesteld, nog een termijn te stellen voor partijen om tot een schikking te komen, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid voor partijen op elkaars voorstellen te reageren of deskundigenbewijs in te winnen, of
 2. indien aansprakelijkheid is vastgesteld, ook uitspraak te doen over schadevergoeding.
 1. er een mogelijkheid tot opt-out bestaat voor alle personen die woonachtig zijn in Nederland en behoren tot de groep(en) zoals gedefinieerd door de rechter, maar die niet willen deelnemen aan de collectieve actie;
 2. er een mogelijkheid tot opt-in bestaat voor alle personen die vallen onder de groep(en) zoals gedefinieerd door de rechtbank, maar die woonachtig zijn buiten Nederland en die ook willen deelnemen aan de collectieve actie.7

door Jørgen Simons

| advocaat bij Leijnse Artz

De afwikkeling van massaschades 
in collectieve actie: 
Amerikaanse toestanden 
in het personenschaderecht?

Kennisdeling

 1. de ontvankelijkheid van elk van de belangenorganisaties die namens een groep personen een dagvaarding heeft laten betekenen, aangebracht en geregistreerd;
 2. de belangenorganisatie die zal worden aangesteld als Exclusieve Belangenbehartiger;
 3. de precieze inhoud van de collectieve vordering, alsmede voor welke nauw afgebakende groep van personen de Exclusieve Belangenbehartiger de belangen in deze collectieve vordering(en) behartigt;

Voetnoten

 1. De WAMCA bouwt voort op de oude regeling van de WCAM (art. 3:305a oud). De wijzigingen en aanvullingen in de WAMCA ten opzichte van de WCAM zijn deels gebaseerd op de Claimcode 2019 (Wolters Kluwer, 18 mei 2019), een governancecode voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot collectief schadeverhaal.
 2. In verschillende artikelen is de WAMCA overigens al wel besproken in verband met personenschade; zie bijvoorbeeld: Oving, A.A.L., ‘De WAMCA onder de loep genomen’, TVP 2020, nr. 1; Verheij, A., ‘De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade’, VR 2020/11; Barbiers, D.L., ‘Vaststelling van immateriële schadevergoeding voor aardbevingsslachtoffers: collectief of individueel?’, AV&S 2022/13.
 3. Omwille van de duidelijkheid is ervoor gekozen niet eerst nog de WCAM te behandelen en in te gaan op de wijzigingen die ten opzichte van de WCAM in de WAMCA zijn aangebracht, maar om de WAMCA-procedure puntsgewijs en min of meer chronologisch weer te geven. Ter voorkoming van een lange lijst met voetnoten is voorts niet voor ieder punt verwezen naar de bijbehorende wetsartikelen, maar verwijs ik op deze plaats in algemene zin naar art. 3:305a BW jo. art. 1018b t/m 1018m Rv.
 4. Zie bijvoorbeeld: Monchy, M.V.E.E. de & Kluwen, T.D.A., ‘De WAMCA leeft! In vogelvlucht door twee jaar rechtspraak’, MvV 2022/3.
 5. Gezien de zeer forse belangen die voor gedaagde partijen doorgaans zijn gemoeid met collectieve acties op basis van de WAMCA, is deze minimale termijn in de praktijk alleen daarom al overigens niet erg realistisch.
 6. Zie: https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen.
 7. Onder omstandigheden kan de rechtbank besluiten dat ook voor deze personen een opt-out bestaat, in plaats van een opt-in.
 8. Art. 3:305a lid 2, aanhef BW.
 9. Kamerstukken II 2016/2017, 34 608, nr. 3, p. 19.
 10. Rechtbank Den Haag 23 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12811.
 11. Rechtbank Amsterdam 29 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7647.
 12. Art. 3:305a lid 1 BW.
 13. Ook onder de WCAM bestond reeds het vereiste van gelijksoortige belangen.
 14. Art. 1018c lid 5 sub b Rv.
 15. HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3713 (Safe Haven); HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162 (VEB/World Online); HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3399 (Ponzi); Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5392 (KNMT/BUMA).
 16. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077. Vgl. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2082 en HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080 (Vie d’Or); Rechtbank Amsterdam 9 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6122 (Elco Foundation/Rabobank).
 17. Zie de conclusie van de procureur-generaal van 17 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:834 (Trafigura c.s./Stichting Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire), r.o. 5.14. Zie ook: Rechtbank Den Haag 9 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1747; Rb. Amsterdam 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5271.
 18. Verschillende stichtingen (Stichting Emission Claim; Stichting Car Claim; Stichting Diesel Emissions Justice; Stichting Massaschade & Consument; Stichting Aequitas Belangenbehartiging) hebben onder de WAMCA collectieve schadevergoedingsacties ingesteld tegen verschillende autoproducenten (Stellantis N.V.; Peugeot Nederland N.V.; Citroën Nederland B.V.; Opel Nederland B.V.; General Motors LLC; Fiat Chrysler Automobiles N.V.; Daimler A.G.).
 19. Zie hierover bijvoorbeeld Hartlief, T., ‘Massaschade en de regelende rechter’, NJB 2017/2138, afl. 40; Verheij, A., ‘De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade’, VR 2020/11.
 20. HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:315.
 21. Denk bijvoorbeeld aan het instorten van een tribune wegens fouten in de constructie.
 22. HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278, antwoord op vraag 9 (Prejudiciële vragen Groningse aardbevingsschade); zie over het spanningsveld tussen collectieve en individuele afwikkeling van schade ook: Verheij, A., ‘De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade’, VR 2020/11; Barbiers, D.L., ‘Vaststelling van immateriële schadevergoeding voor aardbevingsslachtoffers: collectief of individueel?’, AV&S 2022/13.
 23. Vermeulen, S., ‘Nederland is een claimparadijs geworden voor buitenlandse investeerders’, NRC, 16 februari 2022.
 24. Pols, M., ‘Toestroom Amerikaanse claimadvocaten leidt tot groeiend ongemak’, FD, 29 april 2022.
 25. De gesignaleerde aantrekkelijke financieringsmogelijkheden hangen uiteraard samen met de potentieel enorme (totaal)bedragen tot betaling waarvan gedaagde partijen kunnen worden veroordeeld, zeker wanneer de groep van personen waarvoor wordt opgetreden groot is.
 26. Pols, M. en Piersma, J., ‘Massaclaims zijn een schitterend instrument om de kleine man zijn recht te laten halen’, FD, 29 april 2022; Commentaar, ‘Kritiek op massaclaims komt te vroeg’, FD, 1 mei 2022.
 27. Zie uitgebreid over litigation funding: Schonewille, W.M., ‘Over litigation funding: relevante praktische en juridische aspecten’, TOP 2019/6; zie ook: Krans, A. van der, ‘Van WCAM naar WAMCA: class actions in Nederland?’, O&F 2019 (27) 3.
 28. Zie voor deze waarborgvereisten met name art. 3:305a lid 2 BW.
 29. Rechtbank Rotterdam 29 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:614; in deze zaak was overigens nog de WCAM van toepassing, maar op het punt van d.
 30. Gerechtshof Den Haag 4 februari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:102.
 31. Eind juni 2022.
 32. https://www.claimshare.com/nl#affairs.
 33. https://siliconenzaak.nl/.
 34. De auteur van dit artikel is aan de zijde van de producent betrokken bij de verdediging in deze kwestie.

door Jørgen Simons

| advocaat bij Leijnse Artz

Jørgen Simons, advocaat bij Leijnse Artz, schreef voor het PPS-Bulletin een artikel over de afwikkeling van massaschades in collectieve actie. Hieronder volgt een samenvatting van dit artikel, met tot slot een link naar de volledige versie.

De afwikkeling van massaschades in collectieve actie

Kennisdeling

De afwikkeling 
van massaschades 
in collectieve actie: 
Amerikaanse toestanden 
in het personen-schaderecht?

door Jørgen Simons

| advocaat bij Leijnse Artz

Kennisdeling

Voorop bij dit alles staat dat het verbod op resultaatgerelateerde beloning voor advocaten in dergelijke zaken van kracht blijft. Daarnaast mogen bestuurders van belangenorganisaties geen winstoogmerk hebben dat via de belangenorganisatie wordt gerealiseerd.

Het is echter inherent aan personenschades dat het opgelopen letsel strikt persoonlijk is en dat de daaruit voortvloeiende schade, evenals het causale verband met
de gestelde onrechtmatigheid, enkel op individueel niveau kan worden vastgesteld.

Een van de waarborgvereisten waaraan een belangenorganisatie onder de WAMCA moet voldoen bestaat eruit dat de organisatie voldoende representatief dient te zijn voor de groep van personen waarvoor zij zegt op te treden, gelet op de achterban en de omvang van de vertegenwoordigende vorderingen.

 1. eerst uitspraak te doen over aansprakelijkheid en, indien aansprakelijkheid is vastgesteld, nog een termijn te stellen voor partijen om tot een schikking te komen, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid voor partijen op elkaars voorstellen te reageren of deskundigenbewijs in te winnen, of
 2. indien aansprakelijkheid is vastgesteld, ook uitspraak te doen over schadevergoeding.
 1. er een mogelijkheid tot opt-out bestaat voor alle personen die woonachtig zijn in Nederland en behoren tot de groep(en) zoals gedefinieerd door de rechter, maar die niet willen deelnemen aan de collectieve actie;
 2. er een mogelijkheid tot opt-in bestaat voor alle personen die vallen onder de groep(en) zoals gedefinieerd door de rechtbank, maar die woonachtig zijn buiten Nederland en die ook willen deelnemen aan de collectieve actie.7
 1. de ontvankelijkheid van elk van de belangenorganisaties die namens een groep personen een dagvaarding heeft laten betekenen, aangebracht en geregistreerd;
 2. de belangenorganisatie die zal worden aangesteld als Exclusieve Belangenbehartiger;
 3. de precieze inhoud van de collectieve vordering, alsmede voor welke nauw afgebakende groep van personen de Exclusieve Belangenbehartiger de belangen in deze collectieve vordering(en) behartigt;
 1. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollection
  Documents/aanbevelingen-rekenrente.pdf?msclkid=d4703947bfe511ec893abb7347786f5c
 2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
  kamerstukken/2022/04/28/kamerbrief-over-rechtsherstel-en-overbruggingswetgeving-box-3
 3. ECLI:NL:HR:2022:444
 4. ECLI:NL:HR:1983:AW9439    

Voetnoten