door Sietske Delen en Semia Wiersma-Helal

| advocaten bij Justion Advocaten

De uitwerking vanuit letselschadeperspectief
voor overheidswerkgevers

3,5 jaar Wnra:
de balans
opgemaaktKennisdeling

Samenvattend: procesrechtelijk is de rechtspositie van de overheidswerkgever en ambtenaar volledig genormaliseerd en dat heeft voor zowel ambtenaar als overheidswerkgever gevolgen bij geschilafwikkeling.

De zorgplicht van de (overheids)werkgever op grond van artikel 7:611 BW leidt er ons inziens ook toe dat enkel (nog) bij een aanspraak op grond van een cao de rechtspraak van de CRvB moet worden gevolgd.

Na normalisering zijn de rechtspositionele regelingen vervallen. Artikel 7:658 BW en 7:611 BW dienen nu als directe wettelijke grondslag voor ambtenaren. Ambtenaren kunnen daarnaast in veel gevallen een beroep doen op de voor hen geldende cao. Wettelijk gezien is de normalisatie dus een succes.

Kennisdeling

Voetnoten

 • Kamerstukken II 2010/11, 32550, 6 (MvT), p. 10.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.2.

 • Bepaalde categorieën zoals rechterlijke ambtenaren, militairen en politieambtenaren, vallen niet onder het genormaliseerde regime; artikel 3 Ambtenarenwet 2017.

 • Enkel in de Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2010/11, 32550, 3, p. 3, en in de gewijzigde Memorie van Toelichting Kamerstukken II 2010/11, 32550, 6, p. 3 wordt kort aandacht besteed aan werkgeversaansprakelijkheid.

 • Artikel 125 Ambtenarenwet 2017 (vervallen).

 • De achtergrond van deze regelingen was dat de ambtenaar die zich inzet voor de publieke zaak, niet mag blijven zitten met gezondheidsschade; B. Barentsen, Werkgeversaansprakelijkheid en compensatieregelingen, O&A 2022 afl. 4, p. 158-162, par. 2.

 • Een uitzondering daarop vormden rijksambtenaren die letsel hadden opgelopen bij een beroepsincident.

 • In dit artikel gaan we niet verder in op werkgerelateerde schade door een fout van een collega; maar in dat geval werd door de CRvB eveneens aansluiting gezocht bij het civiele recht, namelijk artikel 6:170 BW; CRvB 25 oktober 25 oktober 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AD6369, AB 2002/27, m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens, r.o. 3.4.

 • Voor het eerst geaccepteerd: CRvB 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072, TAR 2000/112, m.nt. K. Festen-Hoff (Rovers/Reinier van Arkel).

 • CRvB 16 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1226, r.o. 3.7; A.M.A.C. Theunissen, Vergoeding op grond van goed werkgeverschap, Module Ambtenarenrecht 210, 12 april 2019.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.2.

 • Zie artikel 17 lid 1 Ambtenarenwet 2017.

 • CRvB 15 februari 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8837, TAR 2007/87, r.o. 3.2.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.3.1.

 • CRvB 15 juni 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1150, r.o. 5.6.

 • Hof Den Haag 17 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3770, r.o. 5.5.

 • E. Wies, Zoek de verschillen! Werkgeversaansprakelijkheid na normalisering rechtspositie ambtenaren, Letsel & Schade, afl. 1, p. 35, par. 4.2.

 • Rechtbank Den Haag 26 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11700, TAR 2021/158, r.o. 4.6.

 • Rechtbank Noord-Nederland 3 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1106, r.o. 4.7.

 • Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 11 (Tweede nota van wijziging), p. 7.

 • CRvB 27 april 2006, ECLI:NL: CRVB:2006:AX3212, TAR 2006/121, r.o. 5.2.1.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.4.

 • K. Festen-Hoff, Vergoeding van letselschade in risicovolle beroepen, TAR 2012/187, par. 3.4; R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’.

 • CAO Rijk 2021, Bijlage 1: Definities, ‘Beroepsziekte’, p. 128.

 • CAO Rijk 2022-2024, Bijlage 1: Definities, ‘Beroepsziekte’, p. 143.

 • Uitleg van cao-partijen, horend bij CAO Rijk 2022-2024, p. 26, par. 8.7.

 • Artikel 3.1.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.

 • Artikel 4.1.5 cao Provinciale sector 2022-2023.

 • Transponeringstabel CAP na 1 juli 2019 > cao 2020, p. 25.

 • Artikel 1.5 Cao Werken voor waterschappen 2022-2023 jo. artikel 6.2.8 SAW deel 3.

 • Artikel 3.4.11 Cao Werken voor waterschappen 2022-2023.

 • Rechtbank Den Haag 26 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11700, TAR 2021/158, r.o. 4.6.

 • Uitgezonderd zijn de besluiten die voor 1 januari 2020 zijn genomen, daarop blijft het recht van toepassing zoals dit gold vóór 1 januari 2020; A. Westerduin, Overgangsrecht Wnra: ook ná 1 januari is bezwaar en beroep soms nog mogelijk, blog Pels Rijcken, 11 december 2019.

 • E. Wies, Zoek de verschillen! Werkgeversaansprakelijkheid na normalisering rechtspositie ambtenaren, Letsel & Schade, afl. 1, p. 35, par. 5.1.

 • Artikel 8:75 lid 1 Awb.

 • M. de Witte- van den Haak, Normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in praktijk, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2017, afl. 4, p. 2.

 • R.D. Leen, De BGK-vordering in een deelgeschilprocedure, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 4, p. 138, par. 3.

door Sietske Delen
en Semia Wiersma-Helal

| advocaten bij Justion Advocaten

De uitwerking vanuit letselschadeperspectief
voor overheidswerkgevers

3,5 jaar Wnra: de
balans opgemaaktKennisdeling

De zorgplicht van de (overheids)werkgever op grond van artikel 7:611 BW leidt er ons inziens ook toe dat enkel (nog) bij een aanspraak op grond van een cao de rechtspraak van de CRvB moet worden gevolgd.

Samenvattend: procesrechtelijk is de rechtspositie van de overheidswerkgever en ambtenaar volledig genormaliseerd en dat heeft voor zowel ambtenaar als overheidswerkgever gevolgen bij geschilafwikkeling.

Na normalisering zijn de rechtspositionele regelingen vervallen. Artikel 7:658 BW en 7:611 BW dienen nu als directe wettelijke grondslag voor ambtenaren. Ambtenaren kunnen daarnaast in veel gevallen een beroep doen op de voor hen geldende cao. Wettelijk gezien is de normalisatie dus een succes.

 • Kamerstukken II 2010/11, 32550, 6 (MvT), p. 10.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.2.

 • Bepaalde categorieën zoals rechterlijke ambtenaren, militairen en politieambtenaren, vallen niet onder het genormaliseerde regime; artikel 3 Ambtenarenwet 2017.

 • Enkel in de Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2010/11, 32550, 3, p. 3, en in de gewijzigde Memorie van Toelichting Kamerstukken II 2010/11, 32550, 6, p. 3 wordt kort aandacht besteed aan werkgeversaansprakelijkheid.

 • Artikel 125 Ambtenarenwet 2017 (vervallen).

 • De achtergrond van deze regelingen was dat de ambtenaar die zich inzet voor de publieke zaak, niet mag blijven zitten met gezondheidsschade; B. Barentsen, Werkgeversaansprakelijkheid en compensatieregelingen, O&A 2022 afl. 4, p. 158-162, par. 2.

 • Een uitzondering daarop vormden rijksambtenaren die letsel hadden opgelopen bij een beroepsincident.

 • In dit artikel gaan we niet verder in op werkgerelateerde schade door een fout van een collega; maar in dat geval werd door de CRvB eveneens aansluiting gezocht bij het civiele recht, namelijk artikel 6:170 BW; CRvB 25 oktober 25 oktober 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AD6369, AB 2002/27, m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens, r.o. 3.4.

 • Voor het eerst geaccepteerd: CRvB 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072, TAR 2000/112, m.nt. K. Festen-Hoff (Rovers/Reinier van Arkel).

 • CRvB 16 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1226, r.o. 3.7; A.M.A.C. Theunissen, Vergoeding op grond van goed werkgeverschap, Module Ambtenarenrecht 210, 12 april 2019.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.2.

 • Zie artikel 17 lid 1 Ambtenarenwet 2017.

 • CRvB 15 februari 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8837, TAR 2007/87, r.o. 3.2.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.3.1.

 • CRvB 15 juni 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1150, r.o. 5.6.

 • Hof Den Haag 17 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3770, r.o. 5.5.

 • E. Wies, Zoek de verschillen! Werkgeversaansprakelijkheid na normalisering rechtspositie ambtenaren, Letsel & Schade, afl. 1, p. 35, par. 4.2.

 • Rechtbank Den Haag 26 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11700, TAR 2021/158, r.o. 4.6.

 • Rechtbank Noord-Nederland 3 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1106, r.o. 4.7.

 • Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 11 (Tweede nota van wijziging), p. 7.

 • CRvB 27 april 2006, ECLI:NL: CRVB:2006:AX3212, TAR 2006/121, r.o. 5.2.1.

 • R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’, AV&S 2020/40, afl. 6, p. 5, par. 4.4.

 • K. Festen-Hoff, Vergoeding van letselschade in risicovolle beroepen, TAR 2012/187, par. 3.4; R.J. Postma, ‘Ambtenaarrechtelijke werkgeversaansprakelijkheid anno 2020’.

 • CAO Rijk 2021, Bijlage 1: Definities, ‘Beroepsziekte’, p. 128.

 • CAO Rijk 2022-2024, Bijlage 1: Definities, ‘Beroepsziekte’, p. 143.

 • Uitleg van cao-partijen, horend bij CAO Rijk 2022-2024, p. 26, par. 8.7.

 • Artikel 3.1.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.

 • Artikel 4.1.5 cao Provinciale sector 2022-2023.

 • Transponeringstabel CAP na 1 juli 2019 > cao 2020, p. 25.

 • Artikel 1.5 Cao Werken voor waterschappen 2022-2023 jo. artikel 6.2.8 SAW deel 3.

 • Artikel 3.4.11 Cao Werken voor waterschappen 2022-2023.

 • Rechtbank Den Haag 26 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11700, TAR 2021/158, r.o. 4.6.

 • Uitgezonderd zijn de besluiten die voor 1 januari 2020 zijn genomen, daarop blijft het recht van toepassing zoals dit gold vóór 1 januari 2020; A. Westerduin, Overgangsrecht Wnra: ook ná 1 januari is bezwaar en beroep soms nog mogelijk, blog Pels Rijcken, 11 december 2019.

 • E. Wies, Zoek de verschillen! Werkgeversaansprakelijkheid na normalisering rechtspositie ambtenaren, Letsel & Schade, afl. 1, p. 35, par. 5.1.

 • Artikel 8:75 lid 1 Awb.

 • M. de Witte- van den Haak, Normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in praktijk, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2017, afl. 4, p. 2.

 • R.D. Leen, De BGK-vordering in een deelgeschilprocedure, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2019, afl. 4, p. 138, par. 3.

Voetnoten