ActueelVijf jaar AVG!

De toenemende digitalisering en de verscheidenheid aan daaraan gerelateerde nieuwe risico’s maken bovendien dat er vanuit
de Europese Unie verschillende voorstellen in voorbereiding zijn voor aanvullende of gewijzigde verordeningen, die vroeg of laat in principe allemaal gevolgen zullen hebben voor de omgang met persoonsgegevens, ook
in Nederland.

De Datalekkenrapportage 2022 laat zien dat de AP
in vijf jaar tijd meer dan 114.000 meldingen heeft ontvangen. Dat zijn er derhalve meer dan 20.000 per jaar. [...] Van de in totaal 21.151 meldingen van datalekken die de AP in 2022 ontving, hadden
er 1.826 betrekking
op dergelijke cyberaanvallen.

AVG in het kort

1.     Versterking van de rechten van het individu:

 • toestemming voor verwerking van persoonsgegevens is expliciet en vrijwillig;

 • het recht om vergeten te worden;

 • gemakkelijke toegang tot eigen persoonsgegevens;

 • recht op dataportabiliteit.

2.     Betere uitoefening van rechten:

 • versterking onafhankelijkheid en bevoegdheid van nationale toezichthouders;

 • boetes tot € 20 miljoen of maximaal 4% van de wereldwijde omzet;

 • verbetering rechtsmiddelen bij schending van de regels.

3.     Vergroten databeveiliging:

 • gebruik van privacy-vriendelijke standaardinstellingen en technologieën;

 • gebruik van privacy-certificaten;

 • algemene verplichting tot het melden van datalekken.

4.     Vergroten verantwoordelijkheid verwerkers:

 • verantwoording over en registratie van gegevensverwerkingsactiviteiten;

 • verplichte functionaris voor grote of risicovolle gegevensverwerkingen;

 • verplichting tot uitvoeren Data Privacy Impact Assessment (DPIA) bij risicovolle bewerkingen.

5.     Geschiktheid van het recht voor de interne (EU) digitale markt:

 • rechtstreeks werkende verordening in plaats van nationaal te implementeren richtlijn;

 • one-stop-shop systeem: toezichthouder in lidstaat van hoofdkantoor is leidend;

 • upgraden Artikel 29 Werkgroep naar onafhankelijke European Data Protection Board (EDPR).

door Jørgen Simons
| advocaat bij Leijnse Artz in Rotterdam

Actueel

Voetnoten

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 • Met de Wbp is destijds Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) in Nederland geïmplementeerd.

 • Dat wil zeggen: op de achterliggende Richtlijn 95/46/EG.

 • Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 19 februari 2019 met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes, Staatcourant Nr. 14586, 14 maart 2019.

 • Zie voor uitgebreide informatie hierover: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/boetes-en-andere-sancties-van-de-ap.

 • Autoriteit Persoonsgegevens, Meldplicht datalekken: facts & figures – Overzicht feiten en cijfers 2018, p. 7, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/jaarrapportage-meldplicht-datalekken-2018.

 • Zie voor de Datalekkenrapportage 2022: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/jaarrapportage-meldplicht-datalekken-2022.

 • Zie Jaarverslag AP 2022, p. 32, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/ap-jaarverslag-2022.

 • Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het aansprakelijkheidsvraagstuk bij beroepsziekten, bij gebrekkige geneesmiddelen en medische producten en bij medische fouten.

 • Inmiddels verbijzonderd voor verzekeraars en getiteld: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/gedragscode-verwerking-persoonsgegevens.

 • Gedragscode Behandeling Letselschade, Medische Paragraaf, o.a. p. 17, 46, 54.

 • MP, Onderdeel 3: het verzamelen van en de omgang met medische informatie, goede praktijk b.

 • Advocaat-generaal Hartlief, conclusie 26 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:762.

 • A-G Hartlief, conclusie 26 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2023:574.

 • Zie onder meer: Verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese DATA governance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Datagovernanceverordening); Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (Wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie; Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie); Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening); Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

 • Privacyblog Aleid Wolfsen: 5 jaar AVG – Blijven strijden voor een vrije en veilige samenleving, 25 mei 2023, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/aleid-wolfsen/privacyblog-aleid-wolfsen-5-jaar-avg-blijven-strijden-voor-een-vrije-en-veilige-samenleving.Vijf jaar AVG!

Actueel

De toenemende digitalisering en de verscheidenheid aan daaraan gerelateerde nieuwe risico’s maken bovendien dat er vanuit
de Europese Unie verschillende voorstellen in voorbereiding zijn voor aanvullende of gewijzigde verordeningen, die vroeg of laat in principe allemaal gevolgen zullen hebben voor de omgang met persoonsgegevens, ook
in Nederland.

De Datalekkenrapportage 2022 laat zien dat de AP
in vijf jaar tijd meer dan 114.000 meldingen heeft ontvangen. Dat zijn er derhalve meer dan 20.000 per jaar. [...] Van de in totaal 21.151 meldingen van datalekken die de AP in 2022 ontving, hadden
er 1.826 betrekking
op dergelijke cyberaanvallen.

AVG in het kort

1. Versterking van de rechten van het individu:

 • toestemming voor verwerking van persoonsgegevens is expliciet en vrijwillig;

 • het recht om vergeten te worden;

 • gemakkelijke toegang tot eigen persoonsgegevens;

 • recht op dataportabiliteit.

2. Betere uitoefening van rechten:

 • versterking onafhankelijkheid en bevoegdheid van nationale toezichthouders;

 • boetes tot € 20 miljoen of maximaal 4% van de wereldwijde omzet;

 • verbetering rechtsmiddelen bij schending van de regels.

3. Vergroten databeveiliging:

 • gebruik van privacy-vriendelijke standaardinstellingen en technologieën;

 • gebruik van privacy-certificaten;

 • algemene verplichting tot het melden van datalekken.

4. Vergroten verantwoordelijkheid verwerkers:

 • verantwoording over en registratie van gegevensverwerkingsactiviteiten;

 • verplichte functionaris voor grote of risicovolle gegevensverwerkingen;

 • verplichting tot uitvoeren Data Privacy Impact Assessment (DPIA) bij risicovolle bewerkingen.

5. Geschiktheid van het recht voor de interne (EU) digitale markt:

 • rechtstreeks werkende verordening in plaats van nationaal te implementeren richtlijn;

 • one-stop-shop systeem: toezichthouder in lidstaat van hoofdkantoor is leidend;

 • upgraden Artikel 29 Werkgroep naar onafhankelijke European Data Protection Board (EDPR).

door Jørgen Simons
| advocaat bij Leijnse Artz in Rotterdam

Actueel

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 • Met de Wbp is destijds Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) in Nederland geïmplementeerd.

 • Dat wil zeggen: op de achterliggende Richtlijn 95/46/EG.

 • Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 19 februari 2019 met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes, Staatcourant Nr. 14586, 14 maart 2019.

 • Zie voor uitgebreide informatie hierover: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/boetes-en-andere-sancties-van-de-ap.

 • Autoriteit Persoonsgegevens, Meldplicht datalekken: facts & figures – Overzicht feiten en cijfers 2018, p. 7, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/jaarrapportage-meldplicht-datalekken-2018.

 • Zie voor de Datalekkenrapportage 2022: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/jaarrapportage-meldplicht-datalekken-2022.

 • Zie Jaarverslag AP 2022, p. 32, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/ap-jaarverslag-2022.

 • Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het aansprakelijkheidsvraagstuk bij beroepsziekten, bij gebrekkige geneesmiddelen en medische producten en bij medische fouten.

 • Inmiddels verbijzonderd voor verzekeraars en getiteld: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/gedragscode-verwerking-persoonsgegevens.

 • Gedragscode Behandeling Letselschade, Medische Paragraaf, o.a. p. 17, 46, 54.

 • MP, Onderdeel 3: het verzamelen van en de omgang met medische informatie, goede praktijk b.

 • Advocaat-generaal Hartlief, conclusie 26 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:762.

 • A-G Hartlief, conclusie 26 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2023:574.

 • Zie onder meer: Verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese DATA governance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Datagovernanceverordening); Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (Wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie; Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie); Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening); Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

 • Privacyblog Aleid Wolfsen: 5 jaar AVG – Blijven strijden voor een vrije en veilige samenleving, 25 mei 2023, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/aleid-wolfsen/privacyblog-aleid-wolfsen-5-jaar-avg-blijven-strijden-voor-een-vrije-en-veilige-samenleving.

Voetnoten